Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene verkoop-, verhuur-, leverings- en betalingsvoorwaarden
1.1. Deze algemene verkoop-, verhuur-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: de „Voorwaarden’) maken deel uit van elke tussen Schaffenburg Office Furniture BV (hierna te noemen: Schaffenburg) enerzijds en enige derde (hierna te noemen: Koper of Huurder) anderzijds gesloten overeenkomst en alle door Schaffenburg verstrekte offertes, met betrekking tot de levering van roerende zaken.

1.2. De Voorwaarden zullen ook, nadat zij onderdeel van enige overeenkomst tussen Schaffenburg en Koper/ Huurder zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van nadien gesloten overeenkomsten tussen Schaffenburg en Koper/ Huurder, zelfs indien bij totstandkoming van die nadien gesloten overeenkomsten niet naar de toepasselijkheid van de Voorwaarden is verwezen.

1.3. Afwijkingen van de Voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en Schaffenburg de afwijkingen schriftelijk heeft geaccepteerd. De afwijkingen gelden uitsluitend voor de offerte of de overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

1.4. Gehele of gedeeltelijke nietigheid van enige bepaling uit de Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden niet aan.

1.5. Toepassing van de door de Koper/ Huurder ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door Schaffenburg van de hand gewezen. Algemene of bijzondere voorwaarden van Koper/ Huurders zijn uitgesloten in het bijzonder ook voor zover die voorwaarden betrekking zouden hebben op betaling, verrekening of het recht op verpanding of overdracht van vorderingen van Schaffenburg op Kopers/ Huurders.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming overeenkomsten
2.1. Elke offerte van Schaffenburg is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald dat het onherroepelijk is, en vervalt van rechtswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, na verloop van dertig (90) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de offerte. Offertes van Schaffenburg kunnen slechts schriftelijk worden aanvaard.

2.2. Overeenkomsten tussen partijen komen eerst tot stand doordat namens Schaffenburg door daartoe bevoegde personen de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk is bevestigd aan Koper of doordat door Schaffenburg zonder voorbehoud op voor Koper/ Huurder kenbare wijze uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Niettegenstaande het vorenstaande is Schaffenburg, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, eerst verplicht om tot uitlevering van de bestelde zaken over te gaan indien de totale minimale orderwaarde is bereikt zoals deze geldt voor het land waarin Koper/ Huurder is gevestigd dan wel zoals specifiek vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging van Schaffenburg. Schaffenburg heeft het recht om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd Schaffenburg’s rechten onder art. 15, met Koper/ Huurder tot stand gekomen overeenkomsten te ontbinden of door opzegging te beëindigen ingeval niet binnen een periode van zes weken nadat de (eerste) overeenkomst tot stand is gekomen, de hiervoor bedoelde minimale orderwaarde daaronder is bereikt.

2.3. Wijzigingen of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen overeenkomst evenals nevenafspraken zijn slechts bindend indien deze door Schaffenburg schriftelijk aan Koper/ Huurder zijn bevestigd.

2.4. Tekeningen, afbeeldingen, maten of andere leverdata zijn slechts bindend wanneer zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Prijzen
3.1. Alle door Schaffenburg in haar offertes genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, niet bindend.

3.2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

Artikel 4 – Levering
4.1. Als Schaffenburg een tekening, foto, model, ontwerp, berekening of andere gegevens toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding. De uiteindelijk te leveren zaken kunnen van het getoonde afwijken.

4.2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering binnen de landen Nederland en België. Levering aan andere landen dan hiervoor vermeld geschiedt af fabriek.

4.3. Koper/ Huurder is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment van levering. Indien Koper/ Huurder de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van Koper/ Huurder. Koper/ Huurder dient in dat geval de opslagkosten te betalen, onverminderd het recht van Schaffenburg om alsnog nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen en over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.

4.4. Koper is, op straffe van verval van recht, verplicht het geleverde binnen 24 uur na feitelijke aflevering te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen, dan wel deze controle uit te (laten) voeren na mededeling van Schaffenburg dat de goederen ter beschikking van Koper staan. Beschadigde of onvolledige zaken worden door Schaffenburg slechts teruggenomen en (eventueel) vervangen voor zover deze in de originele verpakking worden geretourneerd.

Artikel 5 – Deelleveringen
Schaffenburg behoudt zich het recht voor te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. Koper is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de Voorwaarden.

Artikel 6 – Levertijd
6.1. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering en geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. Schaffenburg is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook. Overschrijding van de levertijd verplicht Schaffenburg niet tot enige vergoeding en geeft Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. afname te weigeren, dan wel zich op opschorting te beroepen van enige verplichting van Koper.

Artikel 7 – Overmacht
7.1. Onder overmacht wordt, naast het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, verstaan: werkstakingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd) in het bedrijf van Schaffenburg, een algemeen gebrek aan materiaal en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en algemene vervoersbelemmeringen, de (al dan niet toerekenbare) niet nakoming door leveranciers van Schaffenburg, werkstakingen (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd) en personeelsgebrek.

7.2. Gedurende een periode van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Schaffenburg opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van verplichtingen door Schaffenburg niet mogelijk is langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door opzegging of ontbinding te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding of ongedaan making bestaat.

7.3. Schaffenburg is gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst reeds is verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

7.4. Schaffenburg heeft ook het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat Schaffenburg de prestatie al had moeten leveren.

Artikel 8 – Garantie
8.1. Met inachtneming van hetgeen elders in de Voorwaarden is bepaald, staat Schaffenburg er voor in dat het door haar geleverde c.q. de door Schaffenburg verwerkte/gebruikte materialen gedurende 12 maanden na levering voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen. Indien Koper genoegzaam heeft aangetoond dat het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Schaffenburg, zulks te harer keuze, ofwel overgaan tot het verstrekken van onderdelen, het overgaan tot reparatie van het geleverde, ofwel tot vervanging daarvan, ofwel tot (al dan niet partiële) ontbinding van de overeenkomst in combinatie met pro rato restitutie van het door Koper reeds betaalde en alsdan zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

8.2. Voormelde garantieverplichting vervalt indien:

Koper zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Schaffenburg;
Koper het geleverde voor een ander doel dan de kennelijke bestemming heeft gebruikt;
Koper het geleverde op (naar Schaffenburg’s redelijk oordeel) onoordeelkundige wijze heeft behandeld, gebruikt of onderhouden;
Koper zijn verplichtingen jegens Schaffenburg niet nakomt;
Koper zijn informatieverplichtingen overeenkomstig art. 8.7 niet is nagekomen;
Koper anderszins geheel of gedeeltelijk schuld heeft aan het gebrek aan het geleverde.
8.3. Eventuele kosten van demontage, verzending en transport komen voor rekening en risico van Koper.

8.4. Garantie voor door Schaffenburg elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt en tot de omvang daarvan.

8.5. De garantietermijn wordt na garantiereparaties niet verlengd.

8.6. Het feit dat Koper aanspraak maakt op garantie ontslaat Koper niet van zijn verplichtingen, zoals betaling en afname uit hoofde van de met Schaffenburg gesloten overeenkomst(en).

8.7. Koper dient, indien het geleverde geheel of gedeeltelijk uit glas bestaat, de klant deugdelijk te informeren over de eigenschappen van en omgang met dit materiaal en, meer in het bijzonder, over het feit dat zelfs minieme beschadigingen bij gehard glas al tot spanningsverschillen en opvolgende (glas)breuk kunnen leiden.

Artikel 9 – Reclame
9.1. Reclamering dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk en met inachtneming van de termijn genoemd in art. 4.4, binnen 7 werkdagen nadat de gebreken zijn geconstateerd, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en) en de vermeende grondslag van de aansprakelijkheid van Schaffenburg tot vervanging, herstel of schadevergoeding. Niet of onvoldoende gemotiveerde klachten worden door Schaffenburg niet in behandeling genomen.

9.2. Na het verstrijken van bovenstaande termijn wordt Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Schaffenburg in behandeling genomen.

9.3. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na Schaffenburg’s voorafgaande schriftelijke goedkeuring, onder de door Schaffenburg te bepalen voorwaarden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1. De aansprakelijkheid van Schaffenburg jegens Koper is, met uitzondering van het bepaalde in de volgende artikelleden, beperkt tot de nakoming door Schaffenburg van haar garantieverplichtingen als omschreven in artikel 8.

10.2. Aansprakelijkheid van Schaffenburg voor door haar gepleegde onrechtmatige daden is uitgesloten behoudens voor zover deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Schaffenburg. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Schaffenburg voor indirecte- en gevolgschade welke door Koper wordt geleden als gevolg van een door Schaffenburg gepleegde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Schaffenburg’s verplichtingen onder enige overeenkomst, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: gederfde winst, gederfde omzet, immateriële schade, gemiste kansen en aantasting van de goede naam, tenzij deze schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Schaffenburg.

10.3. De aansprakelijkheid van Schaffenburg voor directe door Koper geleden schade die het gevolg is van of samenhangt met een toerekenbare tekortkoming zijdens Schaffenburg in de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper onder een met Koper gesloten overeenkomst, is beperkt tot die gevallen waarin Koper bewijst dat de schade het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en is voorts per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot de tussen partijen overeengekomen waarde (exclusief BTW) van de verbintenis(sen) in de nakoming waarvan Schaffenburg aldus toerekenbaar tekort is geschoten en alsdan per geleverde zaak, met een maximum van € 2.500,– per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tenzij uit een van de volgende artikelleden een verdergaande beperking voortvloeit.

10.4. Iedere vordering jegens Schaffenburg op basis van een met Schaffenburg gesloten overeenkomst vervalt door het enkele verloop van een jaar, tenzij voordien rechtsgeldig een dagvaarding is uitgebracht. De vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop Koper zowel met de schade als met de aansprakelijke partij bekend is geworden.

10.5. Alle verweermiddelen die Schaffenburg aan de met Koper gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door haar personeel en derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens Koper worden ingeroepen, als ware haar personeel en als waren voormelde derden zelf partij bij de overeenkomst.

10.6. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden aan Schaffenburg kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Schaffenburg aan Koper worden tegengeworpen.

Artikel 11 – Vrijwaring
Koper vrijwaart Schaffenburg, haar personeel en eventueel door Schaffenburg in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van overige derden op vergoeding van enige door laatstgenoemden (vermeend) geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door Schaffenburg geleverde prestaties onder de overeenkomst.

Artikel 12 – Betalingsvoorwaarden
12.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag te geschieden voor levering en overeenkomstig de op de factuur aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

Na acceptatie en verstrekking van limiet door de kredietverzekeraar van Schaffenburg kan Schaffenburg besluiten om de betaling te laten geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum en de op de factuur aangegeven wijze. Schaffenburg zal in dat geval alleen bestellingen uitleveren aan koper indien het totaalbedrag van het reeds openstaande debiteurensaldo van koper vermeerderd met het bedrag aan openstaande bestellingen van koper de afgegeven limiet niet overschrijdt. Schaffenburg behoudt zich het recht voor om op basis van nieuwe informatie van de kredietverzekeraar en/of op basis van het betalingsgedrag van koper de limiet naar eigen inzicht, op ieder gewenst moment, aan te passen.

12.2. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Koper, zonder ingebrekestelling, in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk opeisbaar. Dit is eveneens het geval indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt.

12.3. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Koper de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek), vermeerderd met 2 % over het factuurbedrag verschuldigd, vanaf de vervaldag van de factuur. Daarnaast is Schaffenburg gerechtigd om € 7,50 aanmaningskosten in rekening te brengen.

12.4. Bovendien komen alle in redelijkheid door Schaffenburg gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (zoals, maar niet gelimiteerd tot: deurwaarderskosten en de kosten van juridische bijstand) die zijn gemaakt in het kader van de niet-nakoming door Koper van haar verplichtingen voor rekening van Koper, zulks met een minimum van 10% van de verschuldigde hoofdsom (incl. BTW) of een bedrag van € 250,= voor zover dat hoger is, welke minimale vergoeding (mede) gezien moet worden als een aansporing voor Koper om haar (betalings)verplichtingen deugdelijk na te komen (boetebeding).

12.5. Door Koper gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten en in tweede plaats op de facturen die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt Koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.6. Ongeacht het voorgaande heeft Schaffenburg te allen tijde het recht om contante betaling te eisen dan wel, alvorens tot levering of verdere uitvoering van de werkzaamheden over te gaan, van Koper genoegzame zekerheid voor tijdige betaling te verlangen. De zekerheid wordt gesteld door middel van het stellen van een onherroepelijke bankgarantie bij een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bancaire instelling, dan wel door middel van het verschaffen van andere daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
13.1 Geleverde zaken blijven het uitsluitend eigendom van Schaffenburg zolang de koper niet heeft voldaan aan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor:

door Schaffenburg aan koper krachtens de overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of
krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of nog te verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede
ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
Ter zake van deze zaken verkrijgt Schaffenburg tevens het (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van alle openstaande vorderingen jegens koper, alsmede voor wat betreft de zaken waarop het eigendomsrecht van Schaffenburg verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaakvorming of op andere wijze. Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens Schaffenburg niet nakomt, worden alle vorderingen van de koper terstond en ten volle opeisbaar en is Schaffenburg bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.

13.2 De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Deze bevoegdheid vervalt op het moment dat aan de koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen aan derden.

13.3 Schaffenburg heeft vóór bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden.

13.4 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde wordt de koper een boete verschuldigd van 10% van de ten tijde van de overtreding openstaande vordering, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 6.

13.5 Koper kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van Schaffenburg wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de verkoper wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen.

13.6 In het geval van subrogatie als bedoeld bij lid 5 levert Schaffenburg de voorbehouden eigendom van de zaken waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de koper de omschreven zaken voor de gesubrogeerde derde.

13.7 Subrogatie in de vordering door en overgang van de voorbehouden eigendom op een derde als bedoeld in lid 5 en 6 laten onverlet dat de koper Schaffenburg kan aanspreken in het geval de verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomsten.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten
14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder mede begrepen auteursrechten alsmede ingeschreven en niet-ingeschreven modelrechten) op door Schaffenburg aan Koper ter beschikking gestelde tekeningen, foto’s, catalogi, modellen, ontwerpen, berekeningen en dergelijke (hierna: “de Materialen”), blijven te allen tijde bij Schaffenburg berusten en gaan nimmer over op Koper. Waar in deze Voorwaarden sprake is van “leveren” of vervoegingen van dit woord kan daaruit niet worden afgeleid dat overgang van intellectuele eigendomsrechten is beoogd. Koper krijgt slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de Materialen in ongewijzigde vorm en voor eigen gebruik aan te wenden, welk recht voorts nimmer verder strekt dan het expliciet overeengekomen gebruik c.q. het gebruik dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs is vereist.

14.2. Onverminderd de algemene strekking van artikel 14.2, is het voor Koper in het bijzonder uitdrukkelijk niet toegestaan om de inhoud (waaronder foto’s) van door Schaffenburg ter beschikking gestelde catalogi te kopiëren en/of te bewerken. Indien en voor zover Schaffenburg aan Koper digitale foto’s ter beschikking stelt, dan is het gebruik van deze foto’s enkel toegestaan voor de door Schaffenburg expliciet aangegeven doeleinden en is gebruik ervan op enige website verboden, tenzij Schaffenburg hiervoor uitdrukkelijk haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Schaffenburg is gerechtigd haar toestemming tot gebruik van de Materialen te allen tijde met onmiddellijke ingang in te trekken, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Koper, waarbij Koper alsdan de Materialen per omgaande aan Schaffenburg dient te retourneren.

14.3. Indien en voor zover in rechte wordt vastgesteld dat de door Schaffenburg aan Koper geleverde zaken inbreuk maken op enig in Nederland geldend auteurs- en/of modelrecht van derden, dan zal Schaffenburg de zaken terugnemen tegen vergoeding van de door Koper betaalde koopprijs. Voornoemde vergoeding van de koopprijs is de enige remedie van Koper ter zake.

Artikel 15 – Beëindiging en annulering
15.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek heeft Schaffenburg het recht de met Koper gesloten overeenkomst door opzegging te doen eindigen of te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, indien:

Koper in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement aanvraagt of dit wordt aangevraagd;
Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of overgaat tot liquidatie;
op het vermogen van Koper of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd.
15.2. Tenzij gehele of gedeeltelijke annulering bij de totstandkoming van de met Schaffenburg gesloten overeenkomst is uitgesloten, heeft Koper het recht om, binnen een periode van zes weken na de totstandkoming daarvan, doch niet binnen een termijn van veertien dagen voorafgaand aan de door Schaffenburg beoogde leveringsdatum, de overeenkomst door middel van een schriftelijke, aan Schaffenburg gerichte verklaring geheel of gedeeltelijk te annuleren (op te zeggen) tegen betaling aan Schaffenburg van 30% van de overeengekomen koopprijs die overeenkomt met het gedeelte van de overeenkomst dat is geannuleerd. De opzegging heeft eerst haar werking nadat voormelde betaling door Schaffenburg is ontvangen en geldt niet voor speciaal ingekochte materialen of maatwerk producten. Gedeeltelijke opzegging van een overeenkomst tot een resterende orderwaarde van minder dan de minimale orderwaarde zoals deze geldt voor het land waarin Koper is gevestigd dan wel zoals specifiek vermeld op de offerte of opdrachtbevestiging van Schaffenburg, is niet mogelijk.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen
16.1. Op alle offertes van en overeenkomsten met Schaffenburg is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiden uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de Voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Schaffenburg er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon/vestigingsplaats van Koper.

Artikel 17 – Inconsistentie tussen Nederlandse tekst en vertaling
In geval van inconsistentie tussen de tekst van de Voorwaarden in de Nederlandse taal en die in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn.